สวิตช์เครือข่ายของ Cisco

สวิตช์เครือข่ายที่มีการจัดการของซิสโก้เราเตอร์บริการแบบรวมของซิสโก้, cisco integrated services router, cisco gigabit network switch.